عضویت (هموندی)

با سپاس از شما که علاقمند به عضویت (هموند شدن) در انجمن فرهنگی – اجتماعی  «ستین» هستید.

شماره ثبت سازمانی انجمن: Organisationsnummer 802441-2929

فرم عضویت  به زبان فارسی  و سوئدی را میتوانید از لینک های زیر download کنید.

حق هموندی (عضویت) از اول سال 2016:

خانواده 350 کرون / فرد تنها 200 کرون میباشد.

شماره حساب انجمن: Bankgiro: 294-3520

فرم عضویت به فارسی (pdf)

فرم عضویت به فارسی (word)

(Anmälningsblankett (word

(Anmälningsblankett (pdf