اجاره لوکال

UTHYRNING AV LOKALEN – REGLER O VILLKOR 

  شرايط و نکات اجاره لوکال انجمن ستين

Setin Kulturförening
Vassgatan 3D 415 02  Göteborg

e-mail: info@setinelor.com/tel: 031 196400

1– لوکال ستين فقط به هموندان (اعضاء انجمن ستین) یا از طریق آنها برای مراسم خصوصی اجاره داده ميشود. مورد اجاره:

سالن اجتماعات انجمن  همراه با دستگاه های صوتی (دسترسی به اینترنت)+ آشپزخانه و سرویس های بهداشتی.

چنانچه کسی مایل به داشتن اتاق کنفرانس و یا اتاق بچه ها نیز باشد، قمیت اجاره متفاوت خواهد بود.

2– بوک کردن لوکال بايستی حداقل دوهفته قبل از تاریخ مورد نظر انجام شود. برای بوک کردن با تلفن

0768900712  یا ئی میل tajieh@gmail.com تماس بگیرید.

3– زمان اجاره از ساعت 12.00 روز استفاده تا ساعت 12.00 روز بعد ميباشد

4– اجاره يک شب: هموند 1000 کرون/ غیرهموند (کسی که از طریق یک هموند اقدام کرده) 1500 کرون.

پول اجاره بايستی قبل از دريافت کليدھا به حساب بانکی انجمن ستين واريز و به تاييد صندوقدار انجمن رسيده باشد.

برای سھولت در کار پول را زمان بوک کردن واريز کنيد BG 294-3520

یا از طریق پرداخت با سویش

5– جبران ھرگونه خسارت وارده به لوکال/ اموال انجمن بعهده هموندی ست که لوکال را اجاره کرده یا از طریق او اجاره شده است

6– چنانچه سالن، راھرو، آشپزخانه و توالت ھا (تمام محدوده ای که استفاده کرده ايد) نظافت کامل شده باشد، 500 کرون از سپرده برگشت ميشود. در غير اينصورت، اين پول جهت ھزينه نظافت منظور خواهد شد

7– دقت کنيد که زنگ خطر را قبل از ورود به سالن آزاد کرده باشید. اگر اشتباه شما باعث به صدا درآمدن زنگ بشود، متاسفانه ھزينه های جانبی آن بعھده خودتان است! وقتی کلیدها را میگیرید، محل جعبه زنگ خطر و کد آن به شما گفته خواهد شد

8– کاغذ توالت، مواد بهداشتی، وسایل نظافت، کیسه های سیاه مخصوص زباله و … در انباری جنب رختکن جهت استفاده در دسترس میباشد

9– زباله ھای خود را در کيسه ھای سياه مخصوص زباله بريزيد و آنها را به اتاق زباله (Soprum) واقع در نبش ساختمان(درب آهنی سبزرنگ) منتقل

 کنید. کليد اتاق زباله روی ديوار آشپزخانه آويزان است

10– فراموش نکنید که موقع بوک کردن شماره تلفن و همچنین شماره حساب بانکی خود را بما بگوئید. این اطلاعات برای تماس با شما و همچنین برگشت بخشی از سپرده ضروری است

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

تاریخ اجاره لوکال ……………………  

نام و امضاء اجاره کننده لوکال …………………….