اجاره لوکال

UTHYRNING AV LOKALEN – REGLER O VILLKOR 

  شرايط اجاره لوکال انجمن ستين 

Setin Kulturförening
Vassgatan 3D 415 02  Göteborg

e-mail: info@setin.se/ mobil: 0793410638

1– بوک کردن لوکال بايستی حداقل دوهفته قبل از تاریخ مورد نظر انجام شود. برای بوک کردن با موبایل

0793410638  یا ئی میل info@setin.se تماس بگیرید.

2– زمان اجاره از ساعت 11.00 روز استفاده تا ساعت 11.00 روز بعد ميباشد

3– اجاره یک شب لوکال برای هموند 1100 کرون و غیرهموند 1500 کرون میباشد. دستگاههای صوتی شامل قیمت اجاره میباشد.

4– هزینه استفاده از ظروف (برای 60 نفر) 300 کرون میباشد

5– هزنیه هر روکش صندلی 10 کرون و حداقل بایستی 30 روکش تقاضا شود که پس از استفاده شسته و برگشت شود.

ضمنا همزمان 1000 کرون بابت ودیعه گرفته میشود. پول اجاره بايستی قبل از دريافت کليدھا به سویش انجمن ستين واريز و به تاييد صندوقدار انجمن رسيده باشد

6– جبران هرگونه خسارت به دستگاه های صوتی و لوکال انجمن بعهده شخص اجاره کننده میباشد. چنانچه سالن، راھرو، آشپزخانه و توالت ھا (تمام محدوده ای که استفاده کرده ايد) نظافت کامل شده باشد، ودیعه برگشت میگردد. در غير اينصورت، اين پول جهت ھزينه نظافت منظور خواهد شد

7– زباله ھای خود را در کيسه ھای سياه مخصوص زباله بريزيد و آنها را به اتاق زباله (Soprum) واقع در نبش ساختمان(درب آهنی سبزرنگ) منتقل کنید. کليد اتاق زباله روی ديوار آشپزخانه آويزان است

 نکته مهم! ظرفیت لوکال حداکثر برای 60 نفر میباشد 

—————————————————————————————————————————————–