اجاره لوکال

UTHYRNING AV LOKALEN – REGLER O VILLKOR 

  شرايط اجاره لوکال انجمن ستين 

Setin Kulturförening
Vassgatan 3D 415 02  Göteborg

e-mail: info@setinelor.com/ mobil: 0793410638

1– بوک کردن لوکال بايستی حداقل دوهفته قبل از تاریخ مورد نظر انجام شود. برای بوک کردن با موبایل

0793410638  یا ئی میل info@setinelor.com تماس بگیرید.

2– زمان اجاره از ساعت 12.00 روز استفاده تا ساعت 12.00 روز بعد ميباشد

3– اجاره یک شب لوکال برای هموند 1100 کرون و غیرهموند 1400 کرون میباشد.

در صورت نیاز، هزینه دستگاه صوتی هر شب 300 کرون و ظروف 100 میباشد. ضمنا همزمان 1000 کرون بابت ودیعه دریافت میشود. پول اجاره بايستی قبل از دريافت کليدھا به حساب بانکی انجمن ستين واريز و به تاييد صندوقدار انجمن رسيده باشد

برای سھولت در کار، پول را زمان بوک کردن لوکال به سویش ستین واریز کنید 

4– جبران هرگونه خسارت به دستگاه های صوتی و لوکال انجمن بعهده شخص اجاره کننده میباشد. چنانچه سالن، راھرو، آشپزخانه و توالت ھا (تمام محدوده ای که استفاده کرده ايد) نظافت کامل شده باشد، ودیعه برگشت میگردد. در غير اينصورت، اين پول جهت ھزينه نظافت منظور خواهد شد

5– زباله ھای خود را در کيسه ھای سياه مخصوص زباله بريزيد و آنها را به اتاق زباله (Soprum) واقع در نبش ساختمان(درب آهنی سبزرنگ) منتقل کنید. کليد اتاق زباله روی ديوار آشپزخانه آويزان است

 نکته مهم! ظرفیت لوکال حداکثر برای 60 نفر میباشد 

—————————————————————————————————————————————–